Algemene voorwaarden en Privacyreglement

 

We hechten een hoge waarde aan duidelijke voorwaarden en een deugdelijk privacyreglement.

Bekijk ze hier:

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Eindexamensite is een website waarop leerlingen kunnen oefenen voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Aanbieder van Eindexamensite.nl is Eduspot, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56139160 (hierna te noemen: “Eindexamensite”).

Aan het gebruik van het platform zijn de volgende voorwaarden verbonden:


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Eindexamensite en de natuurlijke persoon (hierna te noemen: “de Gebruiker”) die zich registreert op Eindexamensite (hierna te noemen:”de Website”).


Artikel 2. Registratie op de Website

2.1   Gebruiker gaat de overeenkomst met Eindexamensite aan door zich te registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

2.2   Gebruiker krijgt door in te loggen op de Website met de inloggegevens toegang tot zijn persoonlijke pagina's waar hij wijzigingen kan doorvoeren in zijn profiel en vakkenpakket.

2.3   Indien Gebruiker minderjarig is verklaart Gebruiker toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers hebben om de overeenkomst met Eindexamensite aan te gaan.


Artikel 3. Gebruik Website

3.1   Na registratie geeft Eindexamensite Gebruiker de mogelijkheid op de Website eindexamens te oefenen.

3.2   Voor bepaalde functionaliteiten van de website is een vergoeding vereist. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding wordt vooraf voldaan.

3.3   Alle prijzen vermeld op de Website en in de communicatie van Eindexamensite zijn weergegeven inclusief 21% BTW.

3.4   Eindexamensite geeft geen enkele garantie dat door gebruik te maken van Website en de daarop aangeboden functionaliteiten Gebruiker zijn examens met goed gevolg zal afronden.


Artikel 4. Niet-goed-geld-terug

4.1   Desgewenst wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort binnen 14 dagen na aankoop.


Artikel 5. Onderhoud en storingen

5.1   Eindexamensite heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website. Eindexamensite zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Eindexamensite is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.

5.2   Eindexamensite heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Eindexamensite proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Eindexamensite is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

5.3   In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Eindexamensite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Eindexamensite kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Eindexamensite.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1   Eindexamensite is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke door middel van op de Website geplaatste links te bereiken zijn.


Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging

7.1   Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment per direct beëindigen door zijn account te verwijderen.

7.2   Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk.


Artikel 8. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

8.1   Eindexamensite heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Eindexamensite zal de gewijzigde of aangevulde voorwaarden op de juiste wijze ter beschikking stellen aan Gebruiker.

 

Privacyreglement

Privacyreglement

 

Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen (zoals onderwijsdeelnemers). Onderwijsinstellingen moeten met Verwerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter geeft onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die Verwerker verleent en welke persoonsgegevens de Verwerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Het gebruik van deze Privacybijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. De Privacybijsluiter is een bijlage bij de Modelverwerkersovereenkomst en omvat de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker.

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Verwerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze gebruik maken van de Privacybijsluiter. Afwijkingen van dit model zijn weliswaar mogelijk, maar dienen bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde informatie te beschrijven, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als volgt genummerd worden: “Bijlage 1A”, “Bijlage 1B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de Verwerkersovereenkomst gehecht.

 

A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst: Eindexamensite

Naam Verwerker en vestigingsgegevens: Eduspot, Stormeer 9, 3446 JM Woerden

Link naar leverancier en/of productpagina: eindexamensite.nl

Beknopte uitleg en werking product en dienst: Examentrainer

Doelgroep (zoals po/vo, onderbouw/bovenbouw): VO

Gebruikers: Leerlingen en docenten

 

B. Omschrijving specifieke diensten

Omschrijving van de specifiek verleende diensten en bijbehorende Verwerkingen van Persoonsgegevens:

Eindexamensite.nl is een website waarop leerlingen de examenstof kunnen inzien, oefenexamens kunnen maken van voorgaande jaren en gericht kunnen oefenen op onderwerp. Docenten bewaken de voortgang, geven gericht feedback en zetten desgewenst toetsen klaar.

 

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens

De Verwerker is leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof en/of toetsen.

Als leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit Leermiddelen en Toetsen, schakelt Onderwijsinstelling Verwerker in voor de volgende doelstellingen van gegevensverwerking ten behoeve van Onderwijsinstelling:

a. het met gebruikmaking van het Digitale Onderwijsmiddel geven en volgen van onderwijs en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers, waaronder:

  • de opslag van leer- en toetsresultaten;
  • de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer;
  • analyse en interpretatie van leerresultaten;

c. het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie;

d. de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens.

e. de continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;

f. het door Onderwijsinstelling uitvoeren van onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling;

g. het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

h. het aan Onderwijsinstelling beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen.

i. De uitvoering of toepassing van een andere wet

 

D. Categorieën en soorten persoonsgegevens

1. Omschrijving van de categorieën Betrokkenen over wie Persoonsgegevens worden verwerkt, en de categorieën persoonsgegevens van de Betrokkenen:

Van

toepassing

Categorie

Toelichting

Ja, beperkte set

1. Contactgegevens

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, emailadres, schoolvestiging, niveau en vakken.

Ja

2.Onderwijs-deelnemer-nummer

een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert

Nee

3.Nationaliteit en geboorteplaats

 

Nee

4. Ouders, voogd

gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers

Nee

5. Medische gegevens

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs;

Nee

6. Godsdienst

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs;

Ja

7. Studievoortgang

Gegeven antwoorden op gemaakte vragen, voortgang / behaalde score bij examens, voortgang bij oefenen op onderwerp, aantal gemaakte vragen per vak, aantal gemaakte vragen per niveau.

Nee

8. Onderwijsorganisatie

gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

Nee

9. Financiën

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

Nee

10. Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;

Ja

11. Docent, zorg-coördinator, intern begeleider, decaan, mentor

aan welke docenten gekoppeld, naam klas(sen), aantal leerlingen in klas(sen), welke leerlingen in klas(sen), voortgang van leerlingen bij examens, onderwerpen en toetsen

 

12 Overige gegevens, te weten ….

andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. Wel moet worden vermeld om welke gegevens het gaat.

Nee

13. BSN/PGN

 

Ja

14. Keten-ID (ECK-ID)

unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. hiermee kunnen onderwijsinstellingen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar onderwijsdeelnemers of docenten.

Entree attributen uid (unique identifier), voornaam, rol (leerling/docent) en BRIN

 

3. Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen):

1 jaar na verlaten school

 

E. Opslag Verwerking Persoonsgegevens:

Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens: Nederland en Ierland

 

F. Subverwerkers

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst een algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Verwerker heeft het recht gebruik te gaan maken van andere Subverwerkers, mits daarvan voorafgaand mededeling wordt gedaan aan Onderwijsinstelling, en Onderwijsinstelling daartegen bezwaar kan maken binnen een redelijke periode.

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

CL Web, Vliegend Hertlaan 4D, 3526 KT Utrecht, clweb.nl.
Als ict-buro is CL Web de ontwikkelaar van de techniek van Eindexamensite.

Digital Ocean, Zekeringstraat 17A, 1014 BM Amsterdam.
Op de servers van Digital Ocean wordt de webapplicatie Eindexamensite gehost.

Google Analytics. Eindexamensite maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de AVG.

 

Opmerking: indien de Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt wordt apart opgave gedaan van de landen waar de Persoonsgegevens worden verwerkt én op welke wijze is gewaarborgd dat de gegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

 

G. Gebruik van cookies

We maken géén gebruik van tracking-cookies of andere cookies waarvoor toestemming nodig is. De enige cookies die geplaatst worden zijn session-cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website. Na het inloggen met je e-mailadres en wachtwoord stuurt onze website je een cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen en de website te optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren.


H. Websites van derden

Bij de uitleg van examenvragen danwel de uitleg van onderwerpen van de examenstof wordt gebruik gemaakt van websites van derden zoals youtube, wikiwijs en schooltv. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Privacyverklaring Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Privacyverklaring Wikiwijs: https://www.wikiwijs.nl/privacystatement/

Privacyverklaring SchoolTV: https://www.ntr.nl/site/tekst/Privacystatement/54

 

I. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, kunt u terecht bij: S. Bons, sander.bons@eindexamensite.nl, 06-13067568, Stormeer 9, 3446 JM Woerden.

 

J. Versie

Datum laatste aanpassing: 1 maart 2021

 

Deze Privacybijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://www.privacyconvenant.nl.