Algemene voorwaarden

 

Eindexamensite is een website waarop leerlingen kunnen oefenen voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Aanbieder van Eindexamensite.nl is Eduspot, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56139160 (hierna te noemen: “Eindexamensite”).

Aan het gebruik van het platform zijn de volgende voorwaarden verbonden:


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Eindexamensite en de natuurlijke persoon (hierna te noemen: “de Gebruiker”) die zich registreert op Eindexamensite (hierna te noemen:”de Website”).


Artikel 2. Registratie op de Website

2.1   Gebruiker gaat de overeenkomst met Eindexamensite aan door zich te registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

2.2   Gebruiker krijgt door in te loggen op de Website met de inloggegevens toegang tot zijn persoonlijke pagina's waar hij wijzigingen kan doorvoeren in zijn profiel en vakkenpakket.

2.3   Indien Gebruiker minderjarig is verklaart Gebruiker toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers hebben om de overeenkomst met Eindexamensite aan te gaan.


Artikel 3. Gebruik Website

3.1   Na registratie geeft Eindexamensite Gebruiker de mogelijkheid op de Website eindexamens te oefenen danwel leeringen te begeleiden ter voorbereiding op het eindexamen.

3.2   Voor bepaalde functionaliteiten van de website is een vergoeding vereist. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding wordt vooraf voldaan.

3.3   Eindexamensite geeft geen enkele garantie dat door gebruik te maken van Website en de daarop aangeboden functionaliteiten Gebruiker zijn examens met goed gevolg zal afronden.


Artikel 4. Niet-goed-geld-terug

4.1   Desgewenst wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort binnen 14 dagen na aankoop.


Artikel 5. Onderhoud en storingen

5.1   Eindexamensite heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website. Eindexamensite zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Eindexamensite is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.

5.2   Eindexamensite heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Eindexamensite proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Eindexamensite is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

5.3   In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Eindexamensite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Eindexamensite kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Eindexamensite.
 

Artikel 6. Verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens

6.1   In het kader van een deugdelijke werking van de Website verzameld en verwerkt Eindexamensite de volgende gegevens van Gebruiker: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, emailadres, schoolgegevens, zoals je klas en niveau en een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert. We slaan daarnaast alle gegevens op rondom het oefenen. We slaan elke actie die je uitvoert op met daarbij een timestamp. Uit deze acties berekenen we vervolgens automatisch je vooruitgang, en maken we een
analyse. Dit laatste wordt ook weer opgeslagen.

6.2   Indien Gebruiker een docent is verzamelt Eindexamensite in aanvulling op de in punt 6.1 genoemde gegevens de volgende gegevens: gegevens over klassen en toetsen van Gebruiker, waaronder naam klas(sen), aantal leerlingen in klas(sen), welke leerlingen in klas(sen), voortgang van leerlingen bij examens, onderwerpen en toetsen.

6.3   In de zomervakantie (juli - augustus) worden alle gegevens verwijderd van gebruikers die het voorgaande schooljaar niet zijn ingelogd op de Website. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens is derhalve maximaal 2 jaar.

6.4   Eindexamensite verstrekt persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden tenzijn zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak, of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

6.5   Eindexamensite handhaaft te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking van persoonsgegevens om zo ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk tegen te gaan.
 

Artikel 7. Gebruik van cookies

7.1   Eindexamensite plaatst cookies:

  • Session-cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website.
  • Cookies geplaatst door Google Analytics

7.2   Eindexamensite plaatst geen tracking cookies.


Artikel 8. E-mailberichten

8.1   Eindexamensite stuurt geregeld een mailing.

8.2   Afmelden voor het ontvangen van e-mailberichten kan via info@eindexamensite.nl of via de afmeld-mogelijkheid die in elke mailing die door Eindexamensite wordt verstuurd is opgenomen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   Eindexamensite is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke door middel van op de Website geplaatste links te bereiken zijn.


Artikel 10. Duur, opschorting en beëindiging

10.1   Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment per direct beëindigen door zijn account te verwijderen.

10.2   Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk.


Artikel 11. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

11.1   Eindexamensite heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden.