Algemene voorwaarden

 

Eindexamensite is een website waarop leerlingen kunnen oefenen voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Aanbieder van Eindexamensite.nl is Eduspot, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56139160 (hierna te noemen: “Eindexamensite”).

Aan het gebruik van het platform zijn de volgende voorwaarden verbonden:


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Eindexamensite en de natuurlijke persoon (hierna te noemen: “de Gebruiker”) die zich registreert op Eindexamensite (hierna te noemen:”de Website”).


Artikel 2. Registratie op de Website

2.1   Gebruiker gaat de overeenkomst met Eindexamensite aan door zich te registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

2.2   Gebruiker krijgt door in te loggen op de Website met de inloggegevens toegang tot zijn persoonlijke pagina's waar hij wijzigingen kan doorvoeren in zijn profiel en vakkenpakket.

2.3   Indien Gebruiker minderjarig is verklaart Gebruiker toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers hebben om de overeenkomst met Eindexamensite aan te gaan.


Artikel 3. Gebruik Website

3.1   Na registratie geeft Eindexamensite Gebruiker de mogelijkheid op de Website eindexamens te oefenen.

3.2   Voor bepaalde functionaliteiten van de website is een vergoeding vereist. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding wordt vooraf voldaan.

3.3   Alle prijzen vermeld op de Website en in de communicatie van Eindexamensite zijn weergegeven inclusief 21% BTW.

3.4   Eindexamensite geeft geen enkele garantie dat door gebruik te maken van Website en de daarop aangeboden functionaliteiten Gebruiker zijn examens met goed gevolg zal afronden.


Artikel 4. Niet-goed-geld-terug

4.1   Desgewenst wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort binnen 14 dagen na aankoop.


Artikel 5. Onderhoud en storingen

5.1   Eindexamensite heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website. Eindexamensite zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Eindexamensite is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.

5.2   Eindexamensite heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Eindexamensite proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Eindexamensite is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

5.3   In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Eindexamensite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Eindexamensite kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Eindexamensite.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1   Eindexamensite is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke door middel van op de Website geplaatste links te bereiken zijn.


Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging

7.1   Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan deze overeenkomst op ieder moment per direct beëindigen door zijn account te verwijderen.

7.2   Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk.


Artikel 8. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

8.1   Eindexamensite heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Eindexamensite zal de gewijzigde of aangevulde voorwaarden op de juiste wijze ter beschikking stellen aan Gebruiker.